Regulamin Konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Konkurs Wakacyjny” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez sklep ConhpolElite.pl, którego właścicielem jest sklep Firma Handlowa Klaudia – Konopka, Stanisław Dolny 400A, 34-130 Stanisław Dolny, NIP: 551 256 79 88, REGON: 121029493.
2.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3.    Konkurs prowadzony będzie w serwisie Instagram na profilu ConhpolElite pod adresem https://www.instagram.com/conhpolelite
4.    Organizatorem Konkursu jest Conhpol Elite (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.
5.    Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 27.08.2022 r., godz. 08:00 do 29.08.2022 r., godz. 23:59.
6.    Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia serwisu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko serwisowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

1.    W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
•    jest użytkownikiem serwisu Instagram,
•    posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    jest pełnoletnia lub posiada zgodę rodzica, opiekuna prawnego na udział w Konkursie,
•    nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
•    zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
•    wykonała Zadanie Konkursowe.
2.    W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3.    Brak spełnienia któregokolwiek z warunków stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

§ 3 Zasady i przebieg konkursu

1.    Zadanie Konkursowe: w komentarzu do posta konkursowego należy odpowiedzieć na pytanie: “ Który kolor sneakerów Piper kojarzy Ci się ze wspomnieniem z minionych wakacji i dlaczego!”. Dodatkowo należy być obserwatorem profilu @conhpol.elite i udostępnić post konkursowym na swoim Instagram Stories.
2.    Jeden Uczestnik może opublikować więcej niż jeden komentarz, z zastrzeżeniem, że w konkursie weźmie udział tylko jeden komentarz udzielony przez danego Uczestnika. 
3.    Organizator wybierze najciekawszą według swojej subiektywnej opinii komentarze i nagrodzi jego autora.
4.    Organizator powiadomi Uczestników o zwycięzcy do dnia 30.08.2022r. za pomocą̨ informacji pod postem konkursowym oraz skontaktuje się ze zwycięzcą w wiadomości prywatnej.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zwycięzcy.
6.    Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
7.    Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości o tytule: „Rezygnuję z udziału w konkursie” na adres marketing@conhpolelite.pl wraz z podaniem swojej nazwy użytkownika w serwisie Instagram.

§ 4 Nagrody

1.    Nagrodą w konkursie jest: jedna para butów sneakersów Pipier w wybranym kolorze i rozmiarze. Produkt nie przekracza łącznej wartości 1038 zł i nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
2.    W konkursie wygrywa 1 osoba, która spełniła warunki konkursowe w serwisie Instagram.
3.    Warunkiem otrzymania wygranej przez siebie nagrody jest przesłanie prywatnej wiadomości zwrotnej w serwisie Instagram, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy.
4.    Nagroda zostanie wysłana po uzgodnieniu formy wysyłki przez obie strony.
5.    Zwycięzca konkursu otrzymuje gwarancję na wygrany produkt. Zwycięzca może złożyć reklamację do 2 lat od daty otrzymania nagrody, którą organizator rozpatrzy w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Firma Handlowa Klaudia – Konopka, Stanisław Dolny 400A, 34-130 Stanisław Dolny, NIP: 551 256 79 88, REGON: 121029493.
2.    Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
3.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia.
4.    Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom.
5.    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu

§ 6 Tryb składania reklamacji

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: marketing@conhpolelite.pl
2.    Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4.    Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację.
5.    Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.    Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
2.    W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego

DARMOWA DOSTAWA

ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 400 ZŁ WYSYŁAMY ZUPEŁNIE ZA DARMO

SZYBKA WYSYŁKA

ZAMÓWIENIA WYSYŁAMY W CIĄGU 1-4 DNI

ZAKUPY BEZ RYZYKA

MASZ PRAWO DO 14 DNI NA ZWROT TOWARU

INFOLINIA 8-16 (PON-PT)

33 874 93 93 / +48 500 298 949
Ponieważ używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer 11, która nie jest już wspierana, strona nie będzie działać prawidłowo.
Zalecamy użycie przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox lub wbudowanej przeglądarki Microsoft Edge.