Regulamin programu lojalnościowego

§ 1 Glosariusz

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Uczestnik Programu Lojalnościowego (Uczestnik) – osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymogi przewidziane niniejszym regulaminem, która wyrażając wolę udziału w Programie Lojalnościowym przystąpiła do niego poprzez dokonanie skutecznej rejestracji w Programie; Usługobiorca.

 2. Conhpol Elite – Organizator Programu Lojalnościowego; Usługodawca; w osobie Klaudii Konopki prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Klaudia – Konopka, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem NIP: 551 256 79 88, REGON: 121029493, adres: Stanisław Dolny 400A, 34-130 Stanisław Dolny, tel. 338767666, prowadzącej sieć Salonów Sprzedaży Conhpol Elite, wydawca Karty Lojalnościowej.

 3. Program Lojalnościowy (Program) – program organizowany przez Conhpol Elite, przeprowadzany w Salonach Sprzedaży Conhpol Elite oraz Sklepie Internetowym, który polega na tym, iż Uczestnik, na zasadach przewidzianych niniejszym regulaminem, może m.in:

  • gromadzić Wirtualną Walutę na Koncie Uczestnika za nabywanie towarów na własne potrzeby (niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową) w Salonach Sprzedaży lub Sklepie Internetowym oraz w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w specjalnych promocjach,

  • wykorzystać w Salonach Sprzedaży lub Sklepie Internetowym zgromadzoną Wirtualną Walutę, w okresie jej ważności, na zasadach opisanych w regulaminie,

  • uczestniczyć i korzystać ze specjalnych promocji organizowanych przez Conhpol Elite (m.in. specjalne promocje rabatowe).

 4. Wirtualna Waluta – punkty lojalnościowe o odpowiedniej wartości przedstawionej w Wirtualnej Walucie, będące bonusem dla Uczestników Programu Lojalnościowego, naliczane na Konto Uczestnika, zgodnie z przyjętym przelicznikiem, o określonym okresie ważności, które mogą zostać wykorzystane przez Uczestnika zgodnie z niniejszym regulaminem (Cash-back).

 5. Konto Uczestnika (Konto) – zindywidualizowane konto Uczestnika, związane z Kartą Lojalnościowa (lub Kartami, w przypadku przewidzianym w niniejszym regulaminie), utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym regulaminem i dostępne po zalogowaniu się w "moje konto". Na koncie Uczestnika ujawnia się stan Konta, czyli aktualne saldo Wirtualnej Waluty zebranej przez Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, uwzględniające przyznaną, wykorzystaną, zwróconą, odjętą, unieważnioną i wygaśniętą wartość Wirtualnej Waluty, oraz historię zarejestrowanych zakupów.

 6. Karta Lojalnościowa (Karta) – plastikowa karta wydawana opcjonalnie (na życzenie Uczestnika), przypisana do Konta Uczestnika, oznaczona niepowtarzalnym numerem umożliwiającym identyfikację Uczestnika w Programie Lojalnościowym oraz rejestrację jego zakupów na Koncie Uczestnika.

 7. Salon Sprzedaży Conhpol Elite (Salon Sprzedaży) – punkt sprzedaży stacjonarnej Towarów, prowadzony przez Conhpol Elite na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oznaczony nazwą Conhpol Elite, z wyłączeniem Sklepu internetowego.

 8. Sklep Internetowy – punkt sprzedaży Towarów na odległość, prowadzony przez Conhpol Elite, działający pod adresem www.conhpolelite.pl

 9. Towary – towary znajdujące się w ofercie Conhpol Elite.

 10. Cash-back – mechanizm wykorzystania Wirtualnej Waluty w związku z udziałem Uczestnika w Programie Lojalnościowym, na zasadach przewidzianych niniejszym regulaminem, polegający na zapłacie przez Uczestnika części ceny zakupu obuwia Wirtualną Walutą.

 11. Formularz Rejestracyjny – formularz, papierowy lub w wersji elektronicznej, za pośrednictwem którego przystępujący zgłasza swój zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki (niniejszy regulamin), podaje swoje dane osobowe niezbędne do rejestracji oraz te które może podać fakultatywnie, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Na Formularzu Rejestracyjnym przystępujący obowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej zawierającej się w niej informacji o promocjach, wyprzedażach, akcjach rabatowych dla Uczestników Programu Lojalnościowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/SMS) oraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

§ 2 Przystąpienie do Programu

 1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz wypełnić Formularz Rejestracyjny zgodnie z poniższymi postanowieniami. Formularz Rejestracyjny jest dostępny w Salonach Sprzedaży oraz przez wypełnienie formularzu na stronie. Przystąpić do Programu można w dowolnym momencie jego trwania. Przystąpienie do Programu i korzystanie z uprawnień z niego wynikających jest bezpłatne.

 2. Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony.

 3. Po przystąpieniu do Programu zostanie opcjonalnie przekazana Uczestnikowi Karta Lojalnościowa oraz zostanie wysłana do Niego wiadomość e-mail, na wskazany przez niego adres e-mail, z potwierdzeniem rejestracji w Programie Lojalnościowym. W przypadku wypełnienia Formularz Rejestracyjnego uczestik otrzymuje numer karty przez  e-mail. 

 4. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego i przekazaniu go Conhpol Elite w Salonie Sprzedaży, dane Uczestnika z Formularza zostaną wprowadzone do systemu Programu Lojalnościowe co skutkuje utworzeniem Konta Uczestnika oraz nadaniem indywidualnego numeru Uczestnika umożliwiającego jego identyfikację w Programie.

 5. W Formularzu Rejestracyjnym przystępujący do Programu dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Conhpol Elite w celach związanych z realizacją Programu oraz na otrzymywanie informacji handlowej Conhpol Elite odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe oraz check box’y, których podanie/zaznaczenie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi i realizację Programu. Odmowa podania oznaczonych w ww. sposób danych oraz zaznaczenia check box’ów powoduje odmowę świadczenia usługi (niemożność skutecznego przystąpienia do Programu). Podanie danych osobowych przez przystępującego do Programu jest dobrowolne. Przystępujący jest zobowiązany podać dane zgodne z prawdą.

 6. W przypadku braku podpisu lub niepodania innych niezbędnych danych lub niezaznaczenie wymaganego check box’a na Formularzu Rejestracyjnym Conhpol Elite upoważnione jest do skontaktowania się z osobą, której dane zostały podane w Formularzu, w celu poinformowania o brakach, ich konsekwencjach i sposobie uzupełnienia. W przypadku Formularza w serwisie conhpoleliteclub.pl braki te zostaną zasygnalizowane poprzez wyświetlenie się odpowiedniego komunikatu.

 7. W Formularzu Rejestracyjnym przystępujący potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.

 8. Uczestnik powinien zawiadomić Conhpol Elite o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając Formularz dostępny w Salonie Sprzedaży lub aktualizując dane samodzielnie w serwisie conhpoleliteclub.pl poprzez swoje Konto Uczestnika.

 9. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika. Wyłącznie Uczestnik może korzystać z uprawnień wynikających z Programu Lojalnościowego.

 10. Uczestnik posiada każdorazowo dostęp do Konta logując się przez panel MOJE KONTO.

 11. Uczestnik może w każdym momencie zmienić dane Uczestnika, z wyłączeniem imienia i nazwiska, wprowadzając stosowne zmiany po zalogowaniu się na Koncie Uczestnika. Zmiany danych można również dokonać w Salonie Sprzedaży lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

 12. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W takim wypadku Konto zostaje zamknięte, Karta zablokowana a uprawnienia z nim związane wygasają. Po dokonaniu rezygnacji można na nowo przystąpić do Programu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulamin.

 13. Uczestnictwo w Programie oraz podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.

§ 3 Karta Lojalnościowa

 1. Karta Lojalnościowa opcjonalnie wydawana jest w Salonie Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Jest identyfikowana przez niepowtarzalny numer umieszczony na Karcie. Każda Karta Lojalnościowa zarejestrowana jest w systemie informatycznym Conhpol Elite jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika w serwisie conhpoleliteclub.pl.

 2. Karta Lojalnościowa nie jest kartą kredytową, bankomatową, płatniczą, służy wyłącznie korzystaniu z Programu Lojalnościowego. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością Conhpol Elite.

 3. Uczestnik okazując przed dokonaniem zakupów w Salonie Sprzedaży Kartę Lojalnościową lub indywidualny numer znajdujący się na niej może skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Wirtualna Waluta zostanie naliczona, zgodnie z niniejszym regulaminem, na Konto Uczestnika, do którego jest przypisana, po okazaniu przy zakupie (przed jego dokonaniem) Karty Lojalnościowej lub indywidualnego numeru znajdującego się na niej. W przypadku Sklepu Internetowego, warunkiem korzystania z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w tym przyznania Wirtualnej Waluty, zgodnie z niniejszym regulaminem, jest wpisanie indywidualnego umeru Karty Lojalnościowej podczas procesu składania zamówienia (przed złożeniem zamówienia).

 4. Jeżeli pracownik Conhpol Elite poweźmie uzasadnione wątpliwości co do braku uprawnień, o których mowa w ustępie poprzedzającym, osoby okazującej Kartę Lojalnościową lub indywidualny numer znajdujący się na niej, może dokonać weryfikacji danych osoby okazującej z danymi z Konta Uczestnika przypisanego do okazanej Karty Lojalnościowej (lub okazanego indywidualnego numeru). W przypadku zgodności podanych danych z danymi z Konta osoba okazująca może skorzystać z ww. uprawnień, chyba że Karta Lojalnościowa została zablokowana.

 5. Karta Lojalnościowa zostaje zablokowana przez Conhpol Elite po uzyskaniu od Uczestnika informacji o jej zaginięciu, skradzeniu, uszkodzeniu skierowanej do Conhpol Elite w oświadczeniu w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres podany w § 1. Informację te powinny zostać niezwłocznie przekazane Conhpol Elite. Uczestnik może dokonać zgłoszenia również w Salonie Sprzedaży w formie dowolnej (np. ustnie).

 6. W przypadku zablokowania Karty Lojalnościowej Uczestnikowi zostaje na jego życzenie wydana w Salonie Sprzedaży nowa Karta Lojalnościowa, która zostaje przypisana do Konta Uczestnika.

 7. Korzystanie z Karty Lojalnościowej może następować wyłącznie na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

§ 4 Uprawnienia Uczestnika

 1. Uczestnik jest uprawniony do:

  1. gromadzenia Wirtualnej Waluty na Koncie Uczestnika za nabywanie towarów na własne potrzeby (niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową) w Salonach Sprzedaży lub Sklepie Internetowym oraz w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w specjalnych promocjach;

  2. wykorzystywania zgromadzonej Wirtualnej Waluty na zasadach opisanych w regulaminie (Cash-back);

  3. uczestniczenia i korzystania ze specjalnych promocji organizowanych przez Conhpol Elite (m.in. specjalne promocje rabatowe);  

 2. Informacje na temat promocji, akcji rabatowych, itp. będą przekazywane Uczestnikowi w formie wiadomości e-mail/SMS.

 3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym oprócz uprawnień przewidzianych w ust. 1 powyżej, nie ograniczając w żaden sposób uprawnień Uczestnika wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 wraz ze zm.) uprawnia Uczestnika na zasadach opisanych w kolejnych ustępach do:

  1. a) wymiany niewadliwego obuwia bez podania przyczyny do 3 dni od dnia wydania;

  2. b) zwrotu niewadliwego obuwia zakupionego w Salonie Sprzedaży bez podania przyczyny do 3 dni od daty wydania. Zwrot niewadliwego obuwia, o którym mowa powyżej, nie dotyczy obuwia, na które została przez Conhpol Elite udzielona przecena w stosunku co ceny regularnej (obuwie przecenione);

  3. c) zgłaszania reklamacji wyłącznie w oparciu o dane z Konta Uczestnika.

 1. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą sytuacji, w których Uczestnikowi przysługują uprawnienia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, m.in. uprawnienia z tytułu rękojmi, z uwzględnieniem ust. 8, z tym że ust. 3 lit. c wyraźnie wskazuje Uczestnikowi, iż historia zakupów znajdująca się na Koncie Uczestnika stanowi dowód zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Wymieniane obuwie, o którym mowa w ust. 3 lit. a, nie może nosić śladów użytkowania, powinno zostać zwrócone w stanie nienaruszonym w oryginalnym opakowaniu w miejscu dokonania zakupu. W przypadku zakupu obuwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymiana jest możliwa w dowolnym Salonie Sprzedaży.

 3. Zwracane obuwie, o którym mowa w ust. 3 lit. b, nie może nosić śladów użytkowania, powinno zostać zwrócone w stanie nienaruszonym w oryginalnym opakowaniu w miejscu dokonania zakupu. Zwrot środków pieniężnych następuje na kartę podarunkową. W przypadku gdy za zwracane obuwie uiszczono część ceny Wirtualną Walutą, jej wartość nie zostaje zwrócona na kartę podarunkową, tylko na Konto Uczestnika (ważność zwracanej Wirtualnej Waluty jest liczona od momentu jej pierwotnego przyznania).

 4. Informacje zawarte na Koncie Uczestnika stanowią dowód zakupu obuwia, o ile transakcja została zarejestrowana na Koncie Uczestnika. Reklamacje można składać w oparciu o każdy dowód zakupu.

 1. W przypadku wyrażenia takiej chęci przez Uczestnika zwrot środków pieniężnych związanych z wykonywaniem przez niego uprawnień przewidzianych prawem lub niniejszym regulaminem może nastąpić na kartę podarunkową. Zwrot środków wynikających z wykorzystania środków z karty podarunkowej następuje na kartę podarunkową.

 2. Nie można łączyć uprawnień Uczestnika wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w szczególności Wirtualnej Waluty, z uprawnieniami innego Uczestnika ani ich zbywać.

 3. Uczestnik może korzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym przez czas jego trwania, chyba że regulamin stanowi inaczej.

§ 5 Wirtualna Waluta

 1. Z zastrzeżeniem pkt 17 poniżej, za zakup towaru w cenie regularnej (nie dotyczy towaru przecenionego lub, na który została udzielona inna promocja organizowania przez Conhpol Elite, czy też towaru, na który udzielona została Uczestnikowi indywidualna promocja) w Conhpol Elite, który zostanie zarejestrowany na Koncie Uczestnika, Uczestnikowi zostanie przyznana Wirtualna Waluta w wysokości określonej zgodnie z ustępem 2 poniżej, z uwzględnieniem poniższych postanowień.

 2. Wirtualna Waluta zostanie przyznana Uczestnikowi na zasadach Cash – back’u w następujący sposób:

  1. Obuwie w cenie regularnej za każde wydane 10 zł klient otrzymuję 1 zł wirtualnej waluty.

  2. W przypadku zapłaty za obuwie w cenie regularnej Wirtualną Walutą, Wirtualna Waluta zostanie przyznana Uczestnikowi w sposób przedstawiony powyżej wyłącznie w części uiszczonej środkami innymi niż Wirtualna Waluta.

 3. Uczestnik może w każdym momencie w panelu MOJE KONTO sprawdzić stan Konta Lojalnościowego z przyznaną Wirtualną Walutą, w tym tą którą może wykorzystać. Informacje te Uczestnik może również uzyskać w dowolnym Salonie Sprzedaży.

 4. Uczestnik może za przyznaną Wirtualną Walutę, którą może wykorzystać, dokonać zapłaty maksymalnie 50% wartości zakupu towaru w Salonie Sprzedaży lub w Sklepie Internetowym. W tym celu Uczestnik powinien, przed dokonaniem zakupu, okazać w Salonie Sprzedaży Kartę Lojalnościową lub indywidualny numer Uczestnika oraz poinformować pracownika Conhpol Elite czy wykorzystuje część/całość Wirtualnej Waluty, którą może wykorzystać. W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym, Uczestnik powinien uprzednio zalogować się na Konto Uczestnika, a następnie w odpowiednim polu zaznaczyć czy wykorzystuje część/całość Wirtualnej Waluty, którą może wykorzystać. Uczestnik nie może wykorzystać przyznanej mu Wirtualnej Waluty w przypadku zakupu towaru w Salonie Sprzedaży lub w Sklepie Internetowym, gdy towar ten objęty jest promocją, przeceną, a także, niezależnie od powyższego - celem uniknięcia wszelkich wątpliwości - w przypadku gdy Uczestnik przy zakupie towaru korzysta z kodu rabatowego (promocji), chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

 5. Wirtualna waluta jest ważna przez okres 12 miesięcy od momentu jej przyznania.

 6. Wirtualna waluta jest przyznawana również w promocjach, konkursach organizowanych przez Conhpol Elite, na zasadach w nich określonych. Celem uniknięcie wszelkich wątpliwości, uznaje się, iż Wirtualna waluta nie jest przyznawana w przypadku korzystania przez Uczestnika z promocji (w tym kodów rabatowych), chyba że regulamin danej promocji (kodu rabatowego) stanowi inaczej.

 7. Naliczanie Wirtualnej Waluty odbywać się będzie automatycznie.

 8. Przyznaną Wirtualną Walutę Uczestnik może wykorzystać:

  1. w przypadku jej naliczenia za zakup Towaru/ów w Salonie Sprzedaży – nie wcześniej niż po 3 dniach od dokonania ww. zakupu, chyba że regulamin odrębnej promocji, konkursu stanowi inaczej;

  2. w przypadku jej naliczenia za zakup Towaru/ów w Sklepie Internetowym – nie wcześniej niż po 14 dniach od dokonania ww., chyba że regulamin odrębnej promocji, konkursu stanowi inaczej.

 9. W przypadku o którym mowa w § 4 ust. 3 lit. b, przyznana Wirtualna Waluta ulega unieważnieniu. Nie wyłącza to możliwości przyznania Wirtualnej Waluty za wykorzystanie środków z karty podarunkowej zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszym regulaminem.

 10. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy zakupu Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym, w oparciu o ustawę o prawach konsumenta, przyznana Wirtualna Waluta za dokonanie zakupu ulega unieważnieniu. W przypadku, gdy za towar uiszczono część ceny Wirtualną Walutą, jej wartość zostaje zwrócona na Konto Uczestnika.

 11. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy zakupu obuwia, w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, ulega odjęciu wartość przyznanej uprzednio Wirtualnej Waluty za dokonanie zakupu od posiadanej przez Uczestnika Wirtualnej Waluty, którą może wykorzystać.

 12. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny, w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, ulega odjęciu wartość przyznanej uprzednio Wirtualnej Waluty za dokonanie zakupu w wysokości proporcjonalnej do wartości obniżonej ceny, od posiadanej przez Uczestnika Wirtualnej Waluty, którą może wykorzystać.

 13. W przypadkach opisanych w ust. 11 i 12 odjęcie wartości przyznanej uprzednio Wirtualnej Waluty może spowodować wystąpienie debetu na Koncie Uczestnika. Przyznana później Wirtualna Waluta zostaje zaliczona w odpowiedniej wartości w pierwszej kolejności na poczet debetu.

 14. Uczestnik może wykorzystać Wirtualną Walutę wyłącznie osobiście w okresie jej ważności. Nie może jej zbyć na innego Uczestnika.

 15. Wykorzystanie Wirtualnej Waluty powoduje obniżenie Salda na Koncie Uczestnika o wartość wykorzystanej Wirtualnej Waluty. Obniżenie Salda następuje z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym lub w momencie zakupu w Salonie Sprzedaży.

 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Wirtualnej Waluty na pieniądze ani środki na kartę podarunkową.

§ 6 Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację.

 2. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane w dowolnej formie na adres dowolnego Salonu Sprzedaży lub adresy Conhpol Elite podanego § 1 powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mail: club@conhpolelite.pl

 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty Lojalnościowej, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Conhpol Elite ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona.

 5. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7 Rodzaj, zakres i warunki świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Conhpol Elite (Usługodawca) świadczy następujące bezpłatne usługi za pomocą serwisu internetowego conhpoleliteclub.pl: założenie i korzystanie z Konta Uczestnika, usługa umożliwiająca wykorzystanie poprzez Sklep Internetowy Wirtualnej Waluty.

 2. Usługobiorca może korzystać z usług, dostępnych poprzez serwis conhpoleliteclub.pl, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa poniżej.

 3. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. z dostępem do sieci Internet;

  2. z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;

  3. z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;

  4. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 4. Warunkiem korzystania z usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, dostępnej w serwisie conhpoleliteclub.pl oraz pod adresem strony internetowej www.conhpolelite.pl.

 5. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 6. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

 7. Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z usług objętych regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia korzystania z usług udostępnionych z użyciem Serwisu (wystąpienie z Programu Lojalnościowego), umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Powyższe usługi wykonywane są na indywidualne żądanie Usługobiorcy, które Usługobiorca może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.

 8. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należy zgłaszać na adres Usługodawcy, w ciągu czternastu dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. Do zgłoszenie reklamacyjnego, jego rozpatrzenia stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 pt. Reklamacje.

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”, jest Usługodawca (Conhpol Elite).

 2. Dane osobowe Uczestników podane przez nich w Formularzu zgłoszeniowym lub później przez nich modyfikowane w serwisie conhpoleliteclub.pl, będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO, polskich przepisów o ochronie danych osobowych oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu realizacji Programu Lojalnościowego.

 3. Przetwarzając dane osobowe Uczestników administrator danych mając na uwadze założenia art. 5 RODO stosuje zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie w niezbędnym zakresie:

 1. w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. w celu wykonania umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ciążących na administratorze, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 4. w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 6. w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio Uczestnikom, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 1. Conhpol Elite odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.

 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych opisanych powyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do danych osobowych Usługobiorcy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Usługobiorcy, praw i wolności lub dane Usługobiorcy będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora.

 3. Uczestnikowi, który wyraził zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody, administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie Lojalnościowym.

 4. Dane osobowe Uczestników wynikające z zawartej umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. Administrator jednocześnie informuje,
  iż termin przedawnienia roszczeń został opisany w art. 118 Kodeku cywilnego, chyba że
  w danym przypadku ma zastosowanie przepis szczególny. Z kolei w art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy
  o rachunkowości został opisany przewidziany prawem okres obowiązku przechowywania przez Administratora dowodów księgowych.

 5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione partnerom administratora, czyli firmom, z którymi współpracuje administrator łącząc produkty lub usługi. Do danych osobowych Uczestników mogą też mieć dostęp podwykonawcy administratora (podmioty przetwarzające), tj. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów przetwarzania.

 6. Administrator nie podejmuje decyzji dotyczących danych osobowych Uczestników w sposób zautomatyzowany.

 7. Zgodnie z RODO, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 5. do przenoszenia danych;

 6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Conhpol Elite zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim jednomiesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu programu nastąpi za pomocą serwisu conhpoleliteclub.pl, w Salonach Sprzedaży, oraz środkami komunikacji przewidzianymi niniejszym regulaminem z Uczestnikami. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania Wirtualnej Waluty, którą może wykorzystać, przez okres jej ważności na zasadach przewidzianych niniejszym regulaminem.

 2. Uczestnik może porozumiewać się z Conhpol Elite za pośrednictwem adresu e-mailowego tj. club@conhpolelite.pl

 3. Conhpol Elite udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu Lojalnościowego.

 4. Opłaty za połączenie z Conhpol Elite, podane w ustępie 2 powyżej, z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie lokalne; z telefonów komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej.

 5. Conhpol Elite nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 6. Conhpol Elite (Usługodawca) świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Conhpol Elite zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, w przypadku gdy:

W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Conhpol Elite poinformuje Uczestników o wprowadzeniu modyfikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS i udostępni nowy tekst Regulaminu na stronie Programu. Zmiany są skuteczne wobec Uczestnika w terminie 30 dni od dnia poinformowania o nich Uczestnika i pod warunkiem, że w tym czasie Uczestnik nie skorzysta z uprawnienia do rezygnacji w Programie. Do czasu upływu tego terminu Uczestnik korzysta z wszystkich uprawnień na zasadach dotychczasowych

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu.

 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu conhpoleliteclub.pl oraz na stronie internetowej www.conhpolelite.pl, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści regulaminu.

 3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane Uczestnikom przez Conhpol Elite w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Programu Lojalnościowego, w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, bazy danych należą do Conhpol Elite lub podmiotów, z którymi Conhpol Elite zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

 4. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację - Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w Kodeksie postepowania cywilnego, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (zob. www.uokik.gov.pl).

 5. Sprzedawca informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr) (https://webgate.ec.europa. eu/odr/main/?event=main.home.show.) dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 6. Sprzedawca mając na uwadze przepisy ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), informuje, iż nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów.

 7. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2018 r.

DARMOWA DOSTAWA

ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 400 ZŁ WYSYŁAMY ZUPEŁNIE ZA DARMO

SZYBKA WYSYŁKA

ZAMÓWIENIA WYSYŁAMY W CIĄGU 1-4 DNI

ZAKUPY BEZ RYZYKA

MASZ PRAWO DO 14 DNI NA ZWROT TOWARU

INFOLINIA 8-16 (PON-PT)

33 874 93 93 / +48 500 298 949
Ponieważ używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer 11, która nie jest już wspierana, strona nie będzie działać prawidłowo.
Zalecamy użycie przeglądarki Google Chrome, Mozilla Firefox lub wbudowanej przeglądarki Microsoft Edge.